واکسیناسیون از مهمترین دستاوردهای انسان بوده که با هدف جلوگیری از ایجاد عفونت در افراد سالم انجام میشود. در صورت تجویز میکرو ارگانیسم ضعیف شده ، کشته شده و یا اجزاء آن؛ دستگاه ایمنی فرد دریافت کننده تحریک و بطور فعال آنتی بادی تولید می کند. ایمنی بدست آمده در این حالت را ایمنی فعال گویند.

در 1796 ادوارد جنر دانشجوی پزشکی انگلیسی، مشاهده می نماید افرادی که به آبله گاوی دچار می شوند، بعدها در مقابل بیماری آبله انسانی مصونیت طبیعی می یابند. وی اولین بار مشاهدات خود را به صورت آزمایشی در تاریخ چهارم ماه می ۱۷۹۶ میلادی بر روی یک پسر بچه ۸ ساله انجام داد و نتایج حاصل از مطالعات خود را دو سال بعد اعلام داشت. پس از آن به تدریج واکسن های سل، سیاه سرفه، دیفتری، فلج اطفال و سرخچه به دنیا معرفی شدند. در سال 1967 سازمان ملل طرح ریشه کنی آبله را آغاز نمود که امروزه به عنوان اولین بیماری ریشه کن شده توسط بشر از آن نام برده میشود. امروزه با پیشرفت های نوین واکسن های بهتری در اختیار جامعه انسانی بوده و برنامه های ریشه کنی پیگیری میگردد.