توصیه های جهانی

WHO سازمان بهداشت جهانی و CDC (مرکز کنترل بیماریها وابسته بهFDA) اعلام کرده اند که جهت جلوگیری از مرگ ومیر و عوارض بیماری های ناشی از میکروب پنوموکوک، لازم است تا تمامی کودکان زیر 5 سال دنیا بوسیله پرونار 13 واکسینه شوند. این دستورالعمل تا به امروز توسط قریب به 100 کشور دنیا پذیرفته و اجرا شده است. نتایج حاصل از این برنامه واکسیناسیون از کاهش چشمگیر این عفونتها حکایت دارد. در حال حاضر تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه به جز ایران این واکسن را در برنامه واکسیناسیون خود گنجانده و از مزایای آن بهره میبرند.