دلپذیر سازی تجربه واکسیناسیون

واکسن ها قدم مهمی در کمک به محافظت از بچه ها علیه بسیاری از بیماری های شایع قابل پیشگیری با واکسن می باشند اما برخی از بچه ها با واکسیناسیون راحت نیستند


ممکن است فرزند شما قادر به درک ناراحتی یا عصبی بودن در زمان واکسیناسیون باشد. سعی کنید زمانی که در مطب پزشک هستید آرام و خونسرد باشید. اگر کمی عصبی هستید، به یاد داشته باشید که چند نفس عمیق بکشید.


در صورتی که می توانید فرزند خود را در زمان واکسیناسیون نگه دارید یا پشت فرزندتان را نوازش کنید. از پزشک یا پرستار بخواهید که این عمل را انجام دهد. لمس آرام شما می تواند از اضطراب شما و فرزندتان جلوگیری کند.