دوز و روش تجویز


• بین دو دوز حداقل 8 هفته فاصله باشد.